Kurs

Ta kontakt med oss om du ønsker å melde deg på

eller bestille et av våre kurs

September:                 
Temadag, årlig

27.okt:                        
Lovpålagt HMS-kurs for ledere

28. okt:       

Diskusjonssamling for verneombud, ulike tema   

 

03. 04., 24. og 25. Nov: 
40– timers grunnkurs i arbeidsmiljø

 

Fra høsten:                  
Førstehjelpskurs tilpasset den enkelte bedrift; etter avtale

 

Bedriftsinterne kurs som kan bestilles:

 • Ergonomi; Innføring i ergonomi, risikofaktorer og forebygging  tilpasset den enkelte bransje

 • Kjemisk helsefare; Hvordan arbeide trygt med  kjemikalier? Helsefare, riktig håndtering/oppbevaring

 • Konflikthåndtering; Hvordan forebygge og  håndtere konflikter på arbeidsplassen?

 • Medarbeidersamtale; Innføring i gjennomføring og innhold i en medarbeidersamtale

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø; hvilke faktorer virker inn på helse og sikkerhet?

 • Mobbing og trakassering i arbeidslivet; forebygging og håndtering. Varsling.

 • Inneklimaet sin betydning for god helse

 • Helsefare ved sveising; helserisiko og vernetiltak

 • Støy på arbeidsplassen; Helsefare og forebyggende tiltak

 • Rusavhengighet og arbeidsliv; Hvordan avdekke og ta opp temaet på arbeidsplassen, hva kan vi som  leder, kollega og medmenneske gjøre?

 • Sykefraværsoppfølging; Hvordan ivareta ansatte med helseplager, hvordan forbygge sykefravær?

 • Risikovurdering: Hvordan avdekke risikofaktorer i arbeidsmiljøet og prioritere tiltak?

 • Arbeid i arbeidsmiljøutvalg– AMU; innføring og oppfrisking

 • Omorganisering og endringsprosesser; Hvordan skape gode prosesser?

 • Vold og trusler

BHTIconKursHvit.png
Kontakt oss for kurs