top of page

Tjenester

SystHMSarb

Systematisk HMS-arbeid

 • Internkontroll;

  • Oppbygging, krav og systemrevisjoner

  • Prosedyrer/ rutiner

  • Avvikshåndtering 

 • Utarbeiding og gjennomgang av årsrapporter og planer innen HMS-arbeidet

 • Kartlegging og risikovurdering, vernerunder og befaringer

 • Deltakelse i ulike utvalg og møter for virksomhetenes HMS-arbeid (AMU, ATU, kjemikalierådsutvalg, AKAN, m.m)

 • Foreslå systematisk forebyggende tiltak

 • Rådgivning/veiledning og kurs innenfor HMS- arbeid, eksempelvis HMS for ledere, verneombudskurs, m.m

 • Deltakelse på Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

 

 

Arbeidshelse

 • Målrettede helseundersøkelser, oppfølging og forslag til tiltak

  • Audiometri, spirometri, laboratoriske prøver, m.m

 • Risikovurdering av eksponeringsfaktorer

 • Ulike rapporteringsplikter, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet

 • Rusmiddelforebyggende arbeid;

  • Bistå med utarbeiding av policy og retningslinjer

  • Rådgivning til bedrift/ leder

  • Individoppfølging

 • Sykefraværsforebygging på individ- og organisasjonsnivå, bistand i det inkluderende arbeidslivsarbeidet hos medlemsbedriftene. 

  • Deltaker i sykefraværsprosjekt

  • Dialogmøter eller andre oppfølgingsarenaer for ansatte.

 • Samarbeid med eksterne aktører

 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk

  • Yrkesvaksinasjon

  • Lettere oppfølging og henvisning til fastlege, spesialister eller arbeidsmedisinske avdelinger

 • Div helseopplysning/informasjon, råd og veiledning

Ergonomi

 • Kartlegging og risikovurdering av uheldige ergonomiske forhold og den enkeltes arbeidsevne

  • Arbeidsplassvurderinger, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjoner

 • Funksjonsvurderinger relatert til arbeidskrav

 • Formidle kunnskap om muskel- skjelettapparatet og helseutfordringer det kan gi

 • Rådgivning og forebyggende tiltak til ansatte (på individ og gruppenivå, tilrettelegge og veilede

 • Anbefale/foreslå tekniske hjelpemiddel og tiltak for å unngå tunge løft og ensidige bevegelser, logistikk, organiseringer, ulike arbeidsplasser, m.m

 • Rådgivning ved planlegging og utforming av arbeidsplasser i nye og eksisterende lokaler

 • Rådgivning ved innkjøp av utstyr og møbler

 

Yrkeshygiene
 

 • Kartlegging og risikovurdering av kjemiske, fysiske (inkl. støy/vibrasjoner/støv/stråling) og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

 • Kartlegging og vurdering av inneklima og ventilasjon

 • Vurdering av vern, verneutstyr og teknisk sikkerhet (type, bruk og vedlikehold)

 • Yrkeshygieniske målinger, vurdering av måleresultater og helsemessige konsekvenser ved eksponeringen

 • Forslag til tiltak for å forebygge og/eller redusere helseskadelige eksponeringer og risikoforhold

 • Substitusjon

 • Rapporter, måleresultater og statistikk

 • Bistår i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon, samt rådgivning av kjemikaliehåndtering, oppretting og anvendelse av stoffkartotek, eksponeringsregister, arbeidsinstrukser

 • Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging

 

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 

 • Arbeidsmiljøkartlegginger med fokus på psykososiale og organisatoriske forhold; bistår med planlegging, gjennomføring, rapporteringer og oppfølging med forslag til tiltak og evaluering

 • Rådgivning i omorganisering – endringsprosesser

 • Bistå med forebygging, håndtering og oppfølging av konflikter, mobbing og trakassering

 • Gjennomføring av individuelle samtaler/ konsultasjoner med bakgrunn i arbeidsrelaterte helseutfordringer på det psykososiale området

 • Bistå i rollekonflikter og tydeliggjøring i roller

 • Oppfølging av vold og truende hendelser

 • Bistå med krisehåndtering og debriefing/ defusing

Kontakt oss for mer informasjon på 702 55 110 eller bht@bhtsykkylven.no

Arbeidshelse
Ergonomi
Yrkeshygiene
PsykoOrgArb
BHTIconSystematiskHMS01.png
BHTIconArbeidshelseHvit.png
BHTIconErgonomiHvit.png
BHTIconYrkeshygieneHvit.png
BHTIconPsykososOrgArbeHvit.png
bottom of page