Nyhetsoppdatering                                

Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven er formelt godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til godkjenningsordningen. Bedriftshelsetjenesten oppfyller de krav til kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale (Forskrift om godkjent Bedriftshelsetjeneste) som er påkrevd.

 

Endring i forskrift om hvilke virksomheter som skal ha verne- og helsepersonell (Bedriftshelsetjeneste).

Med virkning fra 1.1.2010 er 8 nye bransjer pålagt å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Hensikten med utvidelsen er å styrke arbeidsmiljøet og forebygge tidlig utstøting i risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger. Både virksomhetene det gjelder og bedriftshelsetjenestene må forberede seg på denne utvidelsen.

De nye bransjene som skal være tilsluttet bedriftshelsetjeneste fra 1.1.2010 er:

Helse- og sosialtjenester
• Undervisning
• Fiskeoppdrett
• Gjenvinning
• Vakttjenester
• Frisører
• Kraft- og vannforsyning
• Tekoindustrien

Etter at utvidelsen ble vedtatt i september då. uttalte statsråden at de ønsker bedre tilsyn og veiledning mot virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten og at bedriftshelsetjenesten skal bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Innen utløpet av året må virksomhetene sørge for at de inngår avtale om bedriftshelsetjenesten for de nye gruppene. Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt ulike faggrupper innenfor de 8 nye bransjene som er utsatt for særlige risikoforhold blir tilmeldt bedriftshelsetjeneste. Nærmere veiledning og informasjon om dette fas ved henvendelse til Arbeidstilsynet.

Godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten


Fra 1.1.2010 ble det også innført en godkjenningsordning for BHT og virksomhetene må selv sørge for at de har avtale med godkjent BHT. Det stilles gjennom godkjenningsordningen bestemte kvalifikasjons- og kapasitetskrav til BHT'ene for å sikre at disse har den nødvendige kompetanse og kvalitet som vurderes nødvendig for å bistå virksomhetene.

Det er Arbeidstilsynet som skal forvalte den nye godkjenningsordningen, og det arbeides med retningslinjer for hvilke krav som skal stilles for godkjenning. For virksomheter som ønsker å inngå avtale innen utløpet av inneværende år kan det stilles krav om at BHT'en må være offentlig godkjent som underlag for kontrakt. BHT'er som ønsker godkjenning må søke om å få dette godkjent i løpet av første halvår 2010 og må som et minimum dokumentere overfor virksomhetene at søknaden er sendt til Arbeidstilsynet for godkjenning.

I den nye forskriften stilles det blant annet følgende krav til Bedriftshelsetjenesten:

• Må kunne gi helhetlig og forbyggende bistand i HMS-arbeidet, jfr. AML §3-3.
• Må ha et kvalitetssikringssystem som sikrer tilfredsstillende oppfølging på alle de områder som defineres som BHT sitt   arbeidsområde, jfr også forskriftens § 4 og §5.
• Må ha en sammensetning av faglig personell som sikrer bistand og rådgivning innenfor arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
• Minimum 3 årsverk


 

Nytt fra Arbeidstilsynet

VERDENSDAGEN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ - FOR DEG SOM ER OPPTATT AV HVORDAN DU
HAR DET PÅ JOBBEN
Skaff deg et oppdatert bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge, og
utfordringene vi står overfor - slik bedriftene selv, myndighetene og
partene i arbeidslivet ser det. På Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø,
den 28 april, inviterer vi til konferanse.
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=228483

MOR PASSAR PÅ
Frå biletet på veggen held ho mor auge med sonen mens han arbeidar. Bileta
av mor i gullrammer er eit ledd i ein original HMS-kampanje. Mødrene er
ikkje tilfeldige kvinner eller modellar, dei er reelle mødre til tilsette i
BIS Industrier
.
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=228540

NYTT INFORMASJONSMATERIELL OM SIKKERT VEDLIKEHOLD
Som et ledd i en europeisk kampanje om sikkert vedlikehold er det utarbeidet en rekke informasjonsmateriell og faktaark rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere. Mye av dette materiellet er nå oversatt til norsk.
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=228391

NY EUROPEISK RAPPORT OM VOLD OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN
Vold og trusler fra utenforstående rammer fra 5 - 20 % av europeiske arbeidstakere avhengig av land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk. Norge deltar i denne EU-studien som er utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA).
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=227853

NY FAKTASIDE OM ARBEID VED DATASKJERM
I en tid der stadig flere arbeidsoppgaver er blitt automatiserte har arbeid foran dataskjerm blitt en vanlig arbeidssituasjon for mange. Dataarbeid som utføres jevnlig og som utgjør en betydelig del av arbeidet kan føre til plager i blant annet hode, nakke og skuldre. I tillegg får flere problemer med synet. 
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=227935

OPPDATERT FAKTASIDE OM ERGONOMI
Arbeidstilsynet har oppdatert sine faktasider om ergonomi. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å ta hensyn til hva som er god ergonomi for å unngå sykdom og belastningsskader. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=227937

Nytt fra STAMI

Mobbing på arbeidsplassen og psykisk helse 
Det å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen øker risikoen for å få psykiske plager. Samtidig rapporterer arbeidstagere som har psykiske plager oftere at de blir utsatt for mobbing enn andre.     
  
www.stami.no   

Nytt fra Adekvat


"Husregler" for god kommunikasjon (
http://www.adekvat.no/Default.aspx?CID=28132 )
I forhold til trivsel og et godt arbeidsmiljø skjønner vi
umiddelbart at kommunikasjon er et sentralt element.

Strid om permittering ( http://www.adekvat.no/Default.aspx?CID=28131 )
De siste ukers fokus på permitteringer kan virke forvirrende. Her
får du en oppdatering av hva lovverket sier om permittering i
virksomheter.


Mindre lønn gir mindre pensjon (
http://www.adekvat.no/Default.aspx?CID=28088 )
Nå kan man ta ut delvis eller full pensjon fra 62 år. Samtidig har
man rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år dersom det ikke er
til vesentlig ulempe for virksomheten.


 

Nytt fra AKAN

www.sircon.noSupervisorSupervisor